• Dalemstraat 12, 3370 Boutersem
  • +32 (0)487 63 97 41
  • info@gm-consult.be
  • acebook
Verkoop - en acceptatievoorwaarden Guilliams Green Power NV

Artikel 1 Toepasselijkheid

De Algemene voorwaarden gelden voor al onze offerten, overeenkomsten, verkopen, leveringen en aanleveringen, tenzij er in een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt. De klant (als ontvanger of als aanbieder van producten en diensten) wordt geacht kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden en deze ook integraal en zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Artikel 2 Aanleveringsvoorwaarden producten op de site van Guilliams Green Power NV

De klant (als aanbieder van producten) verbindt er zich toe conform aan te leveren. In die zin verklaart hij uitdrukkelijk onderstaande voorschriften na te leven.

De aanbieder is eenieder die producten aanlevert op de site van Guilliams Green Power NV. Dit kan zowel de producent, vervoerder, overbrenger, tussenhandelaar of enig ander rechtspersoon of natuurlijk persoon zijn. De aanbieder van een product op de site van Guilliams Green Power NV staat in voor en is verantwoordelijk voor een conforme aanlevering.

Met het afleveren van producten op de site van Guilliams Green Power NV erkent de aanbieder deze verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en deze te hebben goedgekeurd en geaccepteerd.

De aanlevering van producten is slechts dan conform indien aan onderstaande voorwaarden cumulatief voldaan wordt:

1. Kwaliteitsvoorschriften

1.1. De aanbieder neemt de productverantwoordelijkheid en garantie van samenstelling op voor de door hem geleverde stromen.

1.2. Aangeleverde producten dienen vergistbaar te zijn. C/N-verhouding, organisch materiaal, vergistbaarheid en nutriënteninhoud zijn hierbij gehanteerde beoordelingscriteria.

1.3. Aangeleverde producten zullen aan de hand van de eerste testvrachten door Guilliams Green Power NV beoordeeld worden op vergistbaarheid en op behandelingsmogelijkheden van het product.

1.4. Aangeleverde producten dienen vrij van restafval (hout, stenen, metaal enzovoort) aangeleverd te worden.

1.5. Bovendien dient wat aangeleverd wordt vrij te zijn van toxische stoffen die het vergistingsproces of de waterzuivering kunnen verstoren of schade toebrengen.

1.6. De aanbieder definieert duidelijk de herkomst van de aangeleverde afvalstroom tot op zijn oorspronkelijk productieniveau.

1.7. De aanbieder zorgt voor de nodige analyses van de inputstroom. Niet geanalyseerde parameters mogen niet aanwezig zijn in concentraties die het eindproduct kunnen schaden.
Elke aangeleverde OBA-stroom die niet visueel herkenbaar is als voormalig voedingsmiddel, moet vergezeld zijn van een uitgebreide VLAREMA-analyse volgens artikel 2.3.1 van VLAREMA. De resultaten van de analyse mogen de normen niet overschrijden. De analyse is 12 maanden geldig voor OBA-stromen, maar slechts 6 maanden voor slibs. De aanbieder attesteert door levering dat aan deze voorwaarden werd voldaan. Indien VLAREMA-analyses van beperkte lijst afgeleverd worden, dient tevens een akkoord van OVAM toegevoegd.

1.8. Guilliams Green Power NV kan op elk ogenblik zelf stalen nemen van het product ter controle van de bijgeleverde analyses.

1.9. Aangeleverde producten worden verplicht bij elke aanlevering bemonsterd. De stalen worden gedurende minimaal 3 maanden bewaard op de site van Guilliams Green Power NV (diepgevroren), dit om traceerbaarheid van verontreinigingen of normoverschrijding naderhand vast te kunnen stellen.

1.10. Indien bij de aangeleverde stroom non-conformiteiten zijn vastgesteld, neemt de leverancier het product onverwijld terug.

1.11. Indien de geleverde stroom een overschrijding bevat van de wettelijke norm (VLAREMA Bijlage 2.3.1.A, KB 07/01/98) wordt OVAM onmiddellijk op de hoogte gebracht (wettelijke verplichting van de verwerker).

1.12. Elke schade (afvoerkosten verontreinigd product, gederfde winst, geleden verlies, gevolgschade aan derden, analysekosten, boeten enzoverder) of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet-conform aanleveren, valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Ook heeft Guilliams Green Power NV het recht om in geval van niet-conforme aanlevering de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder dat dit enig recht op vergoeding in hoofde van de klant doet ontstaan.

2. Vervoer

2.1. De leverancier respecteert de tijdstippen van aanlevering. De exploitatie is geopend van 08 uur tot 18 uur, uitgezonderd op zaterdag, zon- en feestdagen. Buiten deze tijdstippen worden geen leveringen geaccepteerd.

2.2. De aanbieder respecteert de acceptatievoorwaarden van de exploitatie: controle en registratie. De transportdocumenten (CMR + indentificatieformulier) dienen volledig conform de wetgeving ingevuld te worden.

2.3. Indien de afgeleverde stroom over een grondstofverklaring beschikt, maakt de leverancier deze over aan de exploitant van Guilliams Green Power NV.

2.4. De leverancier/transporteur staat in voor de verplichte reiniging en ontsmetting van de transportvoertuigen en transportmiddelen na elke levering van dierlijke bijproducten.

Artikel 3 Betaling

In de regel gebeuren alle diensten tegen contante betaling op het ogenblik van de uitvoering er van. Elke afwijking op deze regel moet zichtbaar schriftelijk zijn overeengekomen en met een handtekening van een zaakvoerder van Guilliams Green Power NV (of zijn gemachtigde) bekrachtigd. Tenzij anders werd bedongen, zijn onze facturen contant betaalbaar. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% (per begonnen maand) van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 250,00) als schadebeding. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere reeds opgemaakte of nog te maken facturen onmiddellijk vorderbaar worden, ondanks eventuele toegestane betalingstermijnen.

Artikel 4 Klachten

Alle klachten dienen schriftelijk én aangetekend gemeld te worden binnen de 8 dagen na verzenden van de factuur.

Artikel 5 Bevoegdheid

Ingeval van betwisting en geschillen, ook voor betalingsvorderingen, zijn alleen de rechtsmachten van het arrondissement Leuven bevoegd.